tōng huān ㄊㄨㄙ ㄏㄨㄢ 

往來交好。 南唐 鍾謨 《獻周世宗》詩:“南北通歡永無事,謝恩歸去老陪臣。” 宋 呂陶 《二月一日郡郊賞花得郊字》詩:“耽勝為高會,通歡有淡交。”